REGULAMIN SKLEPU§ 1

Słownik pojęć

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca - należy przez to rozumieć IteCom sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Północnej 15-19, 54-105 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000586782 posiadającą numer NIP: 8943069222,reprezentowana przez jedynego komplementariusza – spółkę pod firmą: Itecom sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie ( wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000241534) w imieniu której działa, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji:

Marek Kaniewski – Prezes Zarządu posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej wyposazenie@itecom.pl oraz numerem telefonu 62 725 50 09.

 1. Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.e.itecom.pl/

 2. Towar – należy przez to rozumieć rzeczy oraz treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, informacje o których są prezentowane w Sklepie,

 3. Kupujący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

 4. Konsument – należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Stały Klient Biznesowy – należy przez to rozumieć Kupującego, który nie jest Konsumentem, dokonał co najmniej 3 transakcji i terminowo uregulował wszystkie należności oraz Kupujący podjął decyzję o przyznaniu statusu Stałego Klienta Biznesowego.§ 2

Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów Kupującym za pośrednictwem Sklepu.§ 3

Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Towarów nie stanowią oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez Kupującego w drodze złożenia zamówienia.

 2. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie.

 3. Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone, jeżeli na profilu Kupującego w Sklepie lub wraz z zamówieniem zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.

 4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo nie zaakceptować nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku strony nie będą podnosiły wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 5. W przypadku braku dostępności Towaru Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tym fakcie. W takim przypadku strony nie będą podnosiły wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.§ 4

Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia na Towary, które są dostępne bezpośrednio u Sprzedawcy nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 2. Realizacja zamówień na wszystkie pozostałe Towary następować będzie w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 3. W przypadku jeżeli w Sklepie przy danym Towarze określono inny termin realizacji zamówienia, wiążący jest wskazany przy danym Towarze termin.

 4. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu informację o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 - 3 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

 6. Ponadto w opisie zamieszczonym przy danym towarze mogą znajdować się szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary, wówczas wiążące są zasady wskazane w tym opisie.§ 5

Dostawy zamówień

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru oznaczony jako „Kurier” dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski).

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru oznaczony jako „Paczkomaty InPost” dostarczenie zamówionego Towaru do wybranego Paczkomatu nastąpi za pośrednictwem firmy InPost. Orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez firmę InPost.

 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru oznaczony jako „Pocztex Kurier 48” dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. Orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez Pocztę Polską lub innego operatora.

 5. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca poinformuje Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wyśle mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokona płatności ceny. Po opłaceniu zamówienia Sprzedawca dostarczy Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu. W takim przypadku terminy dostarczenia zamówionych Towarów określone w ust. 2 - 4 mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 14 (czternaście) dni w stosunku do terminów pierwotnych.

 6. Podane w ust. 2 – 5 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter jedynie orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora.

 7. W przypadku treści cyfrowych dostarczenie danych niezbędnych do korzystania z nich następuje na adres poczty elektronicznej Kupującego w terminie 2 (dwóch) dni od dnia realizacji zamówienia.§ 6

Ceny oraz opłaty

 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

 2. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi Kupujący.

 3. Szczegółowe zestawienie opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów stanowi załącznik nr. 2.

 4. W przypadku wysyłki zagranicznej obowiązują opłaty w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej lub innego operatora.§ 7

Sposoby płatności

 1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:

  1. płatność za pomocą bankowości elektronicznej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub Dotpay;

  2. płatność przy odbiorze – Kupujący dokonuje zapłaty odbierając zamówiony Towar;

  3. przedpłata – Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności dokonanej na podstawie przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego faktury proforma;

 2. Opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy dokonywaniu płatności za Towar.

 3. W przypadku uiszczania ceny podanej w walucie obcej w walucie polskiej wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury VAT.§ 8

Procedura reklamacyjna

 1. Kupujący składa reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów, z przyczyn:

  1. wad dostarczonych Towarów,

  2. opóźnienia w realizacji lub dostarczenia Towarów,

  3. nieprawidłowych danych zawartych w fakturze VAT.

 2. Reklamacje należy składać:

  1. listownie na adres: IteCom Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Północna 15-19 pok. 223 54-105 Wrocław,

  2. drogą elektroniczną: na adres poczty elektronicznej: wyposazenie@itecom.pl

 3. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których Kupujący domaga się od Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca rozpatruje tylko reklamacje złożone w sposób określony w ust. 2 w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia.

 5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonego Towaru Kupujący zwróci wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Wówczas Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę i koszty przesyłki.

 6. W przypadku jeżeli reklamacja została złożona przez podmiot inny niż Konsument i okaże się ona niezasadna, w szczególności jeżeli wady rzeczy zostały spowodowane przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo obciążyć go poniesionymi w związku z tym kosztami.§ 9

Uprawnienia Konsumentów

 1. Poniższe regulacje zawarte niniejszym paragrafie mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie tutaj nieuregulowanym do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „Ustawą”.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 11 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

   2. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: wyposazenie@itecom.pllub adres pocztowy: IteCom Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Północna 15-19 pok. 223 54-105 Wrocław Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

  1. o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  8. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 12. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych. W przypadku wystąpienia wady fizycznych lub prawnych Towaru Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w okresie 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

 13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dołączony dokument potwierdzający fakt nabycia reklamowanego Towaru w Sklepie. Zgłoszenie reklamacyjne może być przesłane pocztą elektroniczną na adres: wyposazenie@itecom.pl lub pisemnie na adres: IteCom Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Północna 15-19 pok. 223 54-105 Wrocław.

 14. Termin na ustosunkowanie się Sprzedawcy i poinformowanie o dalszym postępowaniu wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

 15. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca dokona wymiany Towaru na wolny od wad lub wadę usunie.

 16. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 17. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa Sprzedawca zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 18. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła Towar wolny od wad na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

 19. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Szczegółowe informacje oraz informacje o dodatkowych uprawnieniach Konsumentów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl (zakładka: Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Rozstrzyganie sporów konsumenckich). Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/§ 10

Postanowienie końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi niebędącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu. Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

 3. Zasady współpracy ze Stałymi Klientami Biznesowymi zostały określone w Regulaminie Współpracy ze Stałymi Klientami Biznesowymi.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IteCom sp. z o.o. sp.k.

Ul. Północna 15-19,

54-105 Wrocław

NIP: 8943069222,

[wyposazenie@itecom.pl, 62 725 50 09]Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:Data zawarcia umowy/odbioru (*)Imię i nazwisko konsumenta(-ów)Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data*niepotrzebne skreślić